top of page
Search

Types of baby massage and rules for their application

Updated: Jul 8


The first days after the birth of a child are the most exciting and touching for parents. This is the baby's introduction to the outside world. It is important at this time not to miss the moments of caring for him, which in the future can affect the formation of the body and health. Of course, mostly parents meet a newborn already prepared: they attend special courses, read books, communicate with doctors.


One of the important moments immediately after the birth of a child is the newborn massage. It is believed that children who undergo this procedure develop better. It is good if the session is followed by a conversation - it contributes to faster speech development.


When newborns start to be massaged Pediatricians and psychologists have come to the conclusion that the mother can start giving the child the most elementary massage herself from the first days of life. The fact is that tactile touches with mom are very important for the baby. But remember that at the age of 1 month, its duration should not exceed 10 minutes. After that, the rate increases to 15-20 minutes. First, apply a special cream to the body, and then warm the desired area with light strokes. Always start from the heels, gradually working your way up to the head. Just don't do this procedure immediately after eating. Movements are gentle on muscle movements.


When start massaging newborns: contraindications


As mentioned above, the session should not be earlier than 30 minutes after feeding or before it. This procedure is prohibited within 72 hours after vaccination, if the umbilical cord has not fully closed, as well as when taking medication or some illness.


It is better to choose a time when you and your child are in a good mood, because massage is also an exchange of energies, let them be only positive.


Newborn: at what age to massage


First of all, ask your pediatrician: when should you massage a newborn?


He must ensure that there are no contraindications. On the question at what age it is possible to massage a baby, there is no unequivocal opinion: some recommend starting almost from the first days, others believe that it should not be done before two weeks. In any case, if you decide on the procedure, then in the first days there should be light strokes. How to massage newborns If everything is more or less clear with the question of when newborns start receiving massage, the technique itself still remains a mystery to us. We propose to understand.


Gently knead the toes, starting from the feet, gradually moving to the groin. After that, we knead the handles, starting from the palms, moving to the chest. Then we move on to the belly. If done carefully, there are no cramps. The last stage is the back, followed by the head. Don't forget to pay attention to the ears.


How to do a neck massage


It is necessary to perform soft strokes, starting from the ears in the direction of the shoulders. Away from the shoulders, move onto toes.


When can you turn a newborn on his stomach?


This is another thing, in addition to the question of when to give massages to newborns, that excites young mothers. You can start after the umbilical cord has healed. Try putting the baby on the stomach first. The first times should not last more than 5 minutes, with time you can increase the intervals. Just don't do it right after a meal. So, now you know when to give the first massage to a newborn, and you have understood a little about its technique. Regular touching of mother's hands reduces the level of stress hormones in the child's body, contributes to weight gain, and even increases immunity!


That is why it is so important to carry out "massage" procedures with the baby, especially since every mother can do a relaxing massage for the baby at home!


When is the best time for baby massage? Baby massage is best done 20-30 minutes before eating or 30-40 minutes after. Whatever time you choose, the child should be in a good mood, sleepy and calm.


If the baby is not satisfied, it is better to postpone the massage for another time. What should be the temperature in the room? Baby massage should be performed in a previously ventilated room. The air temperature should correspond to t 20-22 C.


How long does a baby massage last? Children tolerate massage very well - regardless of their age - and enjoy it, but at the same time they get tired very quickly, so massages that parents do at home should not last longer than 5-15 minutes. Exceptions are: soothing massage before bed - it can be a long and therapeutic massage, which sometimes lasts up to 40 minutes.


Rules of massage movements


Massage movements should coincide with the direction of lymph flow: should be strokes from hand to shoulder, legs - from foot to groin. There are 4 main methods of massage movements: caressing, rubbing, kneading and patting.


For children aged from birth to three months, we usually recommend a caressing massage!

Prvi dani nakon rođenja djeteta najuzbudljiviji su i najdirljiviji za roditelje. Ovo je upoznavanje bebe sa spoljnim svetom. Važno je u ovom trenutku ne propustiti trenutke brige o njemu, koji u budućnosti mogu uticati na formiranje tijela i zdravlje. Naravno, uglavnom se roditelji susreću sa već pripremljenim novorođenčetom: pohađaju posebne kurseve, čitaju knjige, komuniciraju sa doktorima.


Jedan od važnih trenutaka odmah nakon rođenja djeteta je masaža za novorođenče. Vjeruje se da se djeca koja se podvrgnu ovoj proceduri bolje razvijaju. Dobro je ako seansu prati i razgovor - to doprinosi bržem razvoju govora.Kada novorođenčad počnu da se masiraju Pedijatri i psiholozi došli su do zaključka da majka od prvih dana života detetu može sama početi da radi najelementarniju masažu. Činjenica je da su taktilni dodiri sa mamom veoma važni za bebu. Ali zapamtite da u dobi do 1 mjeseca, njegovo trajanje ne bi trebalo da prelazi 10 minuta. Nakon toga, stopa se povećava na 15-20 minuta. Prvo namažite tijelo posebnom kremom, a zatim laganim potezima zagrijte željeno područje. Uvijek počnite od peta, postepeno se dižući prema glavi. Samo nemojte raditi ovu proceduru odmah nakon jela. Pokreti su nježno pomicanje mišića.


Kada novorođenčad počnu masirati: kontraindikacije Kao što je gore spomenuto, sesija ne smije biti prije 30 minuta nakon hranjenja ili prije njega. Ovaj postupak je zabranjen u roku od 72 sata nakon vakcinacije, ako pupčana vrpca nije u potpunosti izrasla, kao i prilikom uzimanja lijekova ili neke bolesti.


Bolje je da izaberete vreme kada ste vi i vaše dete dobro raspoloženi, jer i masaža je razmena energija, neka budu samo pozitivne. Novorođenče: u kojoj dobi masirati Prije svega, postavite pitanje svom pedijatru: kada treba masirati novorođenče?


On mora osigurati da nema kontraindikacija. Na pitanje u kojoj dobi je moguće masirati bebu, ne postoji jednoznačno mišljenje: neki preporučuju početi gotovo od prvih dana, drugi smatraju da to ne treba raditi prije dvije sedmice. U svakom slučaju, ako se odlučite za postupak, tada bi u prvim danima trebali biti lagani udarci. Kako masirati novorođenčad Ako je sve manje-više jasno s pitanjem kada novorođenčad počinju primati masažu, onda nam sama tehnika ostaje misterija. Predlažemo da razumemo.


Lagano gnječite nožne prste, počevši od stopala, postepeno prelazeći do prepona. Nakon toga gnječimo drške, počevši od četke, prelazeći do grudi. Zatim prelazimo na stomak. Ako se radi pažljivo, to će izbjeći grčeve. Posljednja faza su leđa, a zatim glava. Ne zaboravite da obratite pažnju na uši. Kako napraviti masažu vrata Potrebno je izvoditi meke poteze, počevši od ušiju u smjeru ramena. Dalje od ramena, prijeđite na prste. Kada možete prevrnuti novorođenče na stomak?


Ovo je još jedna stvar, pored pitanja kada davati masaže novorođenčadi, koja uzbuđuje mlade majke. Možete početi nakon što pupčana vrpca zacijeli. Pokušajte ga prvo staviti na stomak. Prva vremena ne bi trebalo da traju duže od 5 minuta, s vremenom možete povećati intervale. Samo nemojte to raditi odmah nakon obroka. Dakle, sada znate kada dati prvu masažu novorođenčetu, i shvatili ste malo o njegovoj tehnici. Redovno dodirivanje majčinih ruku smanjuje nivo hormona stresa u djetetovom tijelu, doprinosi debljanju, pa čak i povećava imunitet!


Zato je toliko važno da se sa bebom sprovedu postupci „masaže“, pogotovo što svaka majka može da uradi opuštajuću masažu za bebu kod kuće!


Kada je najbolje vrijeme za masažu bebe? Masažu bebe najbolje je raditi 20-30 minuta prije jela ili 30-40 minuta nakon. Koje god vrijeme da odaberete, dijete treba da bude dobro raspoloženo, naspavano i mirno.


Ako je beba nezadovoljna, bolje je odgoditi masažu za neko drugo vrijeme. Kolika bi trebala biti temperatura u prostoriji? Masažu bebe treba izvoditi u prethodno provetrenoj prostoriji. Temperatura vazduha treba da odgovara t 20-22 C.


Koliko dugo traje masaža bebe? Deca odlično podnose masažu - bez obzira na godine - i uživaju u njoj, ali se u isto vreme veoma brzo umaraju, stoga masaže koje roditelji provode kod kuće ne bi trebalo da traju duže od 5-15 minuta. Izuzetak su: umirujuća masaža prije spavanja – može biti duga i terapeutska masaža, koja ponekad traje i do 40 minuta.


Pravila masažnih pokreta. Masažni pokreti trebaju se podudarati sa smjerom protoka limfe: drške treba maziti od ruke do ramena, noge - od stopala do prepona. Postoje 4 glavne metode masažnih pokreta: milovanje, trljanje, gnječenje i tapšanje.


Za djecu ostario od rođenja do tri mjeseca, obično, preporučujemo masažu milovanja! Ne samo da opušta i umiruje dijete, već ga i približava roditeljima, poboljšavajući taktilni kontakt između njega i mame i tate. BITAN! Zapamtite da grubi pokreti mogu uzrokovati bol kod djeteta i negativno utjecati na razvoj unutrašnjih organa! Na šta treba obratiti posebnu pažnju kada masirate bebu - bebu kod kuće.


1) Ne dirajte pazuhe, područje prepona, pupak, bradavice, genitalije tokom masaže; pažljivo obiđite zglobove, inače, zbog neiskustva, možete ozlijediti ova ranjiva mjesta.

bottom of page